22.01.2020.

У току је пријављивање некатегорисаних угоститељских објеката у Бечеју

Туризам

Угоститељи на територији општине Бечеј који пружају услуге смештаја у некатегорисаним угоститељским објектима имају законску обавезу да најкасније до 29. фебруара ове године исте пријаве локалној самоуправи.

22.01.2020.

Према Правилнику о садржини и начину подношења пријаве за овај тип објеката, који је ступио на снагу 21. децембра 2019.године, пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема. Пријава треба да садржи основне податке о угоститељу, угоститељском објекту, као и друге релевантне податке. Уредно и тачно попуњене пријаве угоститељ доставља лично у канцеларију број 11 Општинске управе Бечеј или путем имејл адресе marija.korovljev@becej.rs. Угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није пријављен, односно евидентиран код Општинске управе Бечеј на прописан начин, неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020. годину. Више информација о начину пријављивања, као и све друге потребне информације угоститељи могу добити путем телефона 021/6811-844.